U stvaranju BIM koncepta sudjelujemo više od 13 godina. 031 651 273info@zivahisa.si

Pravilnik o privatnosti

1.) O Pravilniku o privatnosti

Svrha Pravilnika o privatnosti društva IME PODJETJA d.o.o. (dalje u tekstu: “Pravilnik o privatnosti”) upoznavanje je korisnika usluga društva IME PODJETJA d.o.o. te drugih osoba (u daljnjem tekstu također navedeni pod zajedničkim imenom: ”pojedinci”) sa svrhama i temeljima za obradu osobnih podataka koju provodi društvo IME PODJETJA d.o.o., Ulica in hišna števila 1, 1000 Ljubljana (dalje u tekstu: “Poduzeće”) te pravima pojedinaca u tom području. 

Tvrtka posvećuje posebnu pozornost sigurnosti vaših osobnih podataka. Svi proslijeđeni osobni podatci smatraju se povjerljivim podatcima te će se koristiti isključivo u svrhu u koju su proslijeđeni. Vašim osobnim podatcima upravljamo s najvećom dužnom pažnjom, poštujući važeće zakonodavstvo i najviše standarde njihove obrade. Vaše osobne podatke štitimo, između ostalog, odgovarajućim organizacijskim mjerama, radnim postupcima i naprednim tehnološkim rješenjima te vanjskim stručnjacima u svrhu pružanja najučinkovitije zaštite vaših osobnih podataka. Pritom primjenjujemo odgovarajuću razinu zaštite i primjerene fizičke, elektroničke i administrativne mjere kojima štitimo prikupljene podatke od nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjena, neovlaštenog otkrivanja osobnih podataka ili neovlaštenog pristupanja osobnim podatcima koji su preneseni, pohranjeni ili obrađeni na drukčiji način.

Ovaj Pravilnik o privatnosti istovremeno dodatno objašnjava privolu koju ste dali za obradu svojih osobnih podataka. 

U Pravilniku o privatnosti sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća dana 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s osobnim podatcima i o slobodnom toku takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/ES (dalje u tekstu: “Opća uredba o zaštiti podataka”) navedene su sljedeće informacije: 

 • podatci za kontakt tvrtke
 • svrhe, temelji i vrste obrade različitih vrsta osobnih podataka pojedinaca
 • vrijeme pohrane pojedinih vrsta osobnih podataka
 • prava pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka
 • pravo na podnošenje žalbe u vezi s obradom osobnih podataka
 • stupanje na snagu Pravilnika o privatnosti.


2.) Osobni podatci koje prikuplja tvrtka

Ako samo posjećujete internetsku stranicu, prikupit ćemo podatke o vama korištenjem kolačića. Ako ste korisnik ili naručitelj usluga koje pruža tvrtka, prikupit ćemo i druge osobne podatke o vama koji su nam nužni za obavljanje usluga koje ste naručili odnosno koristite. Takvi su osobni podatci:

 • ime i prezime
 • e-adresa za kontakt
 • telefon za kontakt
 • IP adresa 
 • podatci za izdavanje ponude na temelju vašeg upita (vaša adresa, porezni broj).


3.) Nadzornik osobnih podataka

Nadzornik osobnih podataka koji se obrađuju sukladno ovim Pravilnikom o privatnosti je IME PODJETJA d.o.o., Ulica in hišna števila 1, 1000 Ljubljana.

 

4.) Kategorije pojedinaca čiji se osobni podatci obrađuju

Ovaj Pravilnik o privatnosti namijenjen je svima koji su naručili i/ili koriste naše usluge ili su poslali upit, kao i onima koji posjećuju našu internetsku stranicu.


5.) Svrhe obrade i temelji za obradu podataka

5.1. Obrada na temelju ugovora

U okviru izvršavanja ugovornih prava i ispunjavanja ugovornih obveza tvrtka obrađuje vaše osobne podatke u sljedeće svrhe: identifikacija pojedinaca, priprema ponude, sklapanje ugovora, pružanje naručenih usluga, obavještavanje o mogućim izmjenama, dodatnim detaljima i uputama za korištenje usluga, rješavanje mogućih tehničkih poteškoća, ugovora ili reklamacija, obračunavanje usluga te druge svrhe nužne za provedbu ili uspostavljanje ugovornog odnosa između tvrtke i pojedinca. 

Na temelju poreznih propisa, pri obračunavanju usluga također dobivamo i obrađujemo vašu adresu za potrebe pravilnog izdavanja računa. 

5.2. Obrada na temelju zakona

Na temelju legitimnog interesa koristimo vaše osobne podatke za otkrivanje i sprječavanje zloupotrebe usluga u okviru osiguranja stabilnog i sigurnog funkcioniranja našeg sustava i usluga, kao i u svrhu provođenja mjera informacijske sigurnosti, ispunjavanja zahtjeva u vezi s kvalitetom usluga te otkrivanja tehničkih kvarova sustava i usluga.

Na temelju legitimnog interesa također koristimo vaše osobne podatke u svrhu mogućih ovrha te sudskih i izvansudskih naplata potraživanja. 

Sukladno Općoj uredbi, u slučaju sumnje na zloupotrebu, tvrtka može u primjerenoj i razmjernoj mjeri obraditi podatke o pojedincima u svrhu identifikacije i sprječavanja mogućih prijevara ili zloupotreba te, ako je primjereno, proslijediti navedene podatke drugim ponuđačima istovjetnih usluga, poslovnim partnerima, policiji, državnom tužilaštvu ili drugim nadležnim tijelima. U svrhu sprječavanja budućih zloupotreba odnosno prijevara podatci o povijesti utvrđenih zloupotreba odnosno prijevara u vezi s pojedincima, a u koje ubrajamo podatke o pretplatničkom ugovoru te primjerice IP adresu, mogu se čuvati još pet godina nakon prestanka poslovnog odnosa. 

5.3. Obrada na temelju privole za obradu osobnih podataka

Obrada podataka može se temeljiti na vašoj privoli koju ste proslijedili tvrtki.

Privola se, primjerice, može odnositi na obavještavanje o ponudama, pogodnostima i poboljšanjima usluga koje pruža tvrtka. Svrha je takve vrste obavještavanja što više približiti usluge vašim potrebama i željama i time povećati njihovu upotrebnu vrijednost. Obavještavanje se obavlja kanalima za koje ste dali privolu. Obavještavanje možete otkazati u bilo kojem trenutku na način koji je definiran Pravilnikom o privatnosti.

Svoju privolu u bilo kojem trenutku možete povući odnosno izmijeniti na isti način na koji ste ju i dali, kao i na neki drugi način definiran Pravilnikom o privatnosti, pri čemu tvrtka zadržava pravo na identifikaciju stranke. Izmjenu privole moguće je, između ostalog, urediti e-porukom na adresu info@podjetje.com ili pisanim zahtjevom proslijeđenim na adresu sjedišta tvrtke. 

Povlačenje odnosno izmjena privole odnosi se samo na podatke koji se obrađuju na temelju vaše privole. Važećom se smatra posljednja privola koju ste nam dostavili. Mogućnost povlačenja privole ne predstavlja pravo na otkazivanje u poslovnom odnosu pojedinca s tvrtkom.

Ako ne dođe do povlačenja privole, podatci za koje ste dali privolu obrađuju se do dvije godine nakon prekida poslovnog odnosa s tvrtkom.


6.) Ograničenja prosljeđivanja osobnih podataka

Za izvođenje određenih radova koji doprinose našim uslugama ovlastit ćemo druge tvrtke i pojedince. U tom slučaju tvrtka može proslijediti osobne podatke pažljivo odabranim vanjskim obrađivačima koji s tvrtkom sklapaju ugovor o obradi osobnih podataka odnosno sadržajno istovjetan dogovor ili drugi obvezujući dokument (dalje u tekstu: “Ugovor o obradi”). Navedene ćemo podatke proslijediti obrađivačima odnosno učiniti dostupnima isključivo u mjeri koju zahtijeva određena svrha. Vanjski obrađivač ne smije koristiti navedene podatke u druge svrhe te se pritom mora pridržavati svih normi obrade osobnih podataka predviđenih važećim zakonodavstvom. Vanjski obrađivači obvezuju se poštovati povjerljivost vaših osobnih podataka ugovorom koji su sklopili s tvrtkom. 

Na temelju obrazloženog zahtjeva tvrtke također prosljeđuju osobne podatke nadležnim državnim tijelima koja za to imaju zakonski temelj. Primjerice, IME PODJETJA d.o.o. odazvat će se zahtjevima suda, tijela za progon i drugih državnih tijela koja mogu uključivati i državna tijela druge države članice EU-a.


7.) Razdoblje pohrane osobnih podataka

Razdoblje pohrane podataka utvrđuje se na temelju kategorije pojedinih podataka. Podatke najdulje čuvamo onoliko koliko je potrebno za ostvarenje svrhe zbog koje su prikupljeni ili naknadno obrađivani odnosno do isteka rokova zastare za ispunjavanje obveza ili zakonom propisanog roka pohrane.

Obračunski podatci i s njima povezani podatci za kontakt pojedinca mogu se u svrhu ispunjavanja ugovornih obveza pohranjivati do plaćanja usluge u cijelosti odnosno najkasnije do isteka rokova zastare i pojedinih potraživanja, što prema zakonu može trajati od jedne do pet godina. Računi se pohranjuju još deset godina nakon završetka godine na koju se odnosi račun sukladno zakonu koji uređuje porez na dodanu vrijednost.

Druge podatke koje smo dobili na temelju vaše privole čuvamo za vrijeme trajanja poslovnog odnosa te još dvije godine nakon završetka osim ako zakonom nije utvrđen dulji rok pohrane. U slučaju da pojedinac koji je dao privolu za obradu osobnih podataka nije stupio u poslovni odnos s nama, njegova privola vrijedi dvije godine od dostave odnosno povlačenja iste. 

Nakon isteka razdoblja pohrane podatci se brišu, uništavaju, blokiraju ili anonimiziraju, osim ako za određenu vrstu podataka nije drukčije utvrđeno zakonom.


8.) Prava pojedinaca u vezi z obradom osobnih podataka

Jamčimo vam ostvarenje vaših prava u vezi s obradom vaših osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja. Odluku o vašem zahtjevu donijet ćemo unutar mjesec dana od zaprimanja istog. U slučaju složenosti i većeg broja zahtjeva, možemo produljiti rok za najviše dva dodatna mjeseca. U slučaju produljenja roka, obavijestit ćemo vas o istome te navesti razlog za odgodu unutar mjesec dana od zaprimanja zahtjeva.

Zahtjeve u vezi s ostvarenjem vaših prava primamo na adresu elektroničke pošte info@podjetje.com ili poštom na adresu IME PODJETJA d.o.o., Ulica in hišna števila 1, 1000 Ljubljana.

U slučaju da zahtjev dostavite elektroničkim putem, informacije ćemo vam, kada to bude moguće, proslijediti elektroničkim putem, osim ako ne zatražite drukčije. 

U slučaju opravdane sumnje u identitet pojedinca koji dostavlja zahtjev u vezi s nekim od njegovih prava, možemo zatražiti osiguranje dodatnih informacija koje su nužne za potvrdu identiteta pojedinca na kojeg se odnose osobni podatci.

Ako su zahtjevi pojedinca na kojeg se odnose osobni podatci vidljivo neutemeljeni ili pretjerani, pogotovo zato što se ponavljaju, tvrtka može:

 • zaračunati razumnu pristojbu, pri čemu uzima u obzir administrativne troškove prosljeđivanja informacija ili obavijesti ili provedbe zatražene mjere
 • odbiti djelovanje u vezi sa zahtjevima.

Omogućujemo vam ostvarenje sljedećih prava u vezi s obradom vaših osobnih podataka:

(i) pravo na pristup podatcima
(ii) pravo na ispravak
(iii) pravo na brisanje (»pravo na zaborav«)
(iv) pravo na ograničavanje obrade
(v) pravo na prenošenje podataka
(vi) pravo na prigovor.


(i) Pravo na pristup podatcima

Uvijek imate pravo znati obrađuju li se osobni podatci koji se odnose na vas i ako je to slučaj, imate pravo pristupiti osobnim podatcima i sljedećim informacijama: 

 • svrhe obrade
 • vrste osobnih podataka koji se obrađuju
 • korisnici ili kategorije korisnika kojima su osobni podatci otkriveni ili će biti otkriveni 
 • predviđeno razdoblje pohrane osobnih podataka ili, ako to nije moguće, mjerila koja se primjenjuju za utvrđivanje navedenog razdoblja
 • ostvarenje prava na zahtjev ispravka ili brisanja osobnih podataka ili ograničavanja obrade vaših osobnih podataka ili ostvarenje prava na prigovor takvoj obradi od nadzornika
 • pravo na podnošenje žalbe nadzornom tijelu
 • ako osobni podatci nisu prikupljeni od vas, sve dostupne informacije u vezi s njihovim izvorom.

(ii) Pravo na ispravak

Smijete ostvariti pravo na ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na vas bez nepotrebnog odgađanja te, ovisno o svrsi obrade, pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka, uključujući prilaganje dopunske izjave.

(iii) Pravo na brisanje (»pravo na zaborav«)

Smijete ostvariti pravo na brisanje svojih osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja ako vrijedi jedan od sljedećih razloga: 

 • ako osobni podatci nisu više nužni za svrhe zbog kojih su prikupljeni ili obrađeni na neki drugi način
 • ako povučete privolu na temelju koje se provodi obrada, a da za istu ne postoji nijedan drugi pravni temelj
 • ako se protivite obradi podataka, a da za to ne postoji nijedan prevladavajući legitimni razlog
 • ako su osobni podatci nezakonito obrađeni
 • ako osobne podatke treba izbrisati radi ispunjavanja pravnih obveza sukladno pravu EU-a ili slovenskoj pravnoj stečevini.

(iv) Pravo na ograničavanje obrade

Smijete ostvariti pravo na ograničavanje obrade svojih osobnih podataka u sljedećim slučajevima:

 • ako osporavate točnost podataka za razdoblje koje nam omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka
 • ako je obrada nezakonita, a vi se protivite brisanju osobnih podataka te umjesto toga zahtijevate ograničavanje njihove upotrebe
 • vaši osobni podatci više nam nisu potrebni za svrhe obrade, ali su potrebni vama radi uspostave, provedbe ili obrane pravnih zahtjeva
 • ako ste uložili prigovor na obradu koja se temelji na legitimnim interesima tvrtke dok god se ne provjeri prevladavaju li naši legitimni razlozi nad vašima.

U slučaju da je obrada vaših osobnih podataka ograničena sukladno prethodnom stavku, navedeni će se osobni podatci, uz iznimku njihove pohrane, obrađivati isključivo uz vašu privolu, bilo radi uspostave, provedbe ili obrane pravnih zahtjeva, bilo radi zaštite prava druge fizičke ili pravne osobe.

Prije otkazivanja ograničavanja obrade vaših osobnih podataka dužni smo vas o tome obavijestiti. 

(v) Pravo na prenošenje podataka

Smijete ostvariti pravo na primanje svojih osobnih podataka koje ste nam proslijedili u strukturiranom, univerzalnom i strojno čitljivom obliku, kao i na prosljeđivanje navedenih podataka drugom nadzorniku bez opstruiranja tvrtke u slučaju kada se obrada temelji na vašoj privoli te se provodi automatiziranim sredstvima. Na vaš se zahtjev osobni podatci mogu prenijeti drugom nadzorniku ako je to tehnički izvedivo.

(vi) Pravo na prigovor

U slučajevima kada vaše podatke obrađujemo na temelju legitimnog interesa u svrhu plasiranja proizvoda na tržište, možete bilo kad prigovoriti takvoj obradi. 

Prestat ćemo obrađivati vaše osobne podatke, osim ako dokažemo nužne razloge za obradu koji prevladavaju nad vašim interesima, pravima i slobodama, bilo za uspostavu, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.


9.) Pravo na podnošenje žalbe u vezi s obradom osobnih podataka

Moguće žalbe u vezi s obradom vaših osobnih podataka možete poslati na adresu elektroničke pošte info@podjetje.com ili poštom na adresu IME PODJETJA d.o.o., Ulica in hišna števila 1, 1000 Ljubljana.

U slučaju da ne donesemo odluku o vašem zahtjevu unutar zakonskog roka ili odbijemo vaš zahtjev, možete podnijeti žalbu povjereniku za pravo na pristup informacijama.

Također imate pravo na izravno podnošenje žalbe povjereniku za pravo na pristup informacijama ako smatrate da se obradom vaših osobnih podataka krše slovenski propisi ili propisi EU-a u području zaštite osobnih podataka.

Ako ste ostvarili pravo na pristup podatcima te nakon zaprimanja odluke smatrate da osobni podatci koje ste primili nisu osobni podatci koje ste zatražili ili da niste primili sve zatražene osobne podatke, prije podnošenja žalbe povjereniku za pravo na pristup informacijama možete podnijeti obrazloženu žalbu tvrtki u roku od 15 dana. Dužni smo donijeti odluku o vašoj žalbi kao o novom zahtjevu u roku od pet radnih dana.


10.) Završne odredbe 

Važeće zakonodavstvo primjenjuje se za sve što nije uređeno ovim Pravilnikom. 

Tvrtka zadržava pravo na izmjene ovog Pravilnika o privatnosti. Obavijestit ćemo vas o izmjenama objavom na službenoj internetskoj stranici društva IME PODJETJA d.o.o. 30 dana prije nego što Pravilnik stupi na snagu. 

Ako imate pitanja o Pravilniku o privatnosti ili o vašim podatcima koje čuvamo, pošaljite nam poruku elektroničke pošte na info@podjetje.com.


11.) Stupanje na snagu Pravilnika o privatnosti

Ovaj Pravilnik o privatnosti objavljen je na internetskoj stranici društva IME PODJETJA d.o.o. i stupa na snagu 25. svibnja 2018.


IME PODJETJA d.o.o.

Natrag na vrh